LEVERINGSVOORWAARDEN BOXERPOWER.NL

1. Definities

1.Boxerpower: de domein/merk/handelsnaam “Boxerpower” van de v.o.f. In & Out Binnen- en Buitenreklame, gevestigd te Yerseke, gemeente Reimerswaal aan de Steeweg 50 (4401 AR).

2.Koper: de natuurlijke persoon de niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Boxerpower.

3.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Boxerpower georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

2.Identiteit Boxerpower

1.Boxerpower exploiteert de domeinnaam http://www.boxerpower.nl. Het mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

3.Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarbij Boxerpower contractspartij is, zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden wordt aanvaard.

2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper digitaal beschikbaar gesteld, op een zodanige wijze dat de koper deze op een eenvoudige wijze kan opslaan op een gegevensdrager alsook uit kan printen. De algemene voorwaarden zijn bovendien opgenomen op de internetsite van Boxerpower, te weten http://www.boxerpower.nl.

3.Bijzondere, van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

4.Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

4. Algemene voorwaarden van de koper en/of derden

1.Boxerpower aanvaardt slechts de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de koper en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2.Eventuele toepasselijkheid van voornoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Boxerpower onverlet, tenzij deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van de koper en/of derden.

5. Het aanbod

1.Mondelinge aanbiedingen en offertes verbinden Boxerpower slechts nadat deze door Boxerpower zijn bevestigd.

2.De aanbiedingen en offertes bevatten nauwkeurige omschrijvingen van hetgeen wordt aangeboden. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Wanneer Boxerpower gebruik maakt van afbeeldingen van de producten, kan Boxerpower niet worden gebonden aan kennelijke vergissingen of fouten. De afbeeldingen zijn indicatief, zodat verschillen in b.v. kleur kunnen optreden.

3.De aanbiedingen van Boxerpower bevatten zodanige informatie dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die met de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het gaat hier in het bijzonder om de volgende informatie:

-de prijs inclusief BTW;

- de kosten van aflevering;

-de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen;

- de wijze waarop de koper de overeenkomst kan ontbinden in verband met de wettelijke bedenktijd;

- de wijze van betaling, aflevering en/of uitvoering van de overeenkomst.

6. Overeenkomst

1.De overeenkomst komt tot stand op het moment van de aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Boxerpower onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

2.Indien Boxerpower goede grond heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Boxerpower gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.Boxerpower zal bij het product de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper kan worden opgeslagen op een gegevensdrager, meesturen:

-het bezoekadres van Boxerpower;

-de voorwaarden waaronder de koper de overeenkomst kan ontbinden in verband met de wettelijke bedenktijd;

-indien van toepassing, de betreffende informatie over garanties;

-de in artikel 5 lid 3 van deze voorwaarden genoemde gegevens, tenzij Boxerpower deze gegevens al aan de koper heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst.

4.Voor het plaatsen van een bestelling bij Boxerpower dient de koper de leeftijd van 16 jaren te hebben bereikt.

7. Prijzen

1.Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen zulks noodzakelijk maken dan wel de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

2.Boxerpower behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen. Na een prijsverhoging is de koper gerechtigd zijn bestelling binnen 7 dagen te annuleren.

3.Alle prijzen op de internetsite van Boxerpower zijn, tenzij anders is aangegeven, in euro’s en zijn inclusief BTW en andere heffingen/belastingen.

4.De prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8. Levering

1.Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Boxerpower hanteert een leveringstermijn van uiterlijk 30 werkdagen. Indien de leveringstermijn van 30 dagen wordt overschreden, heeft de koper het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

2.Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Boxerpower kenbaar heeft gemaakt.

3.Alle op de internetsite genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Hieraan kunnen géén rechten worden ontleend.

9. Betalingsvoorwaarden

1.Voor zover niet anders is overeengekomen tussen Boxerpower en de koper vindt een aanbetaling plaats van 50 % voordat het goed bezorgd wordt. In dat geval wordt het restantbedrag binnen 14 dagen na bezorging van het goed betaald.

2.Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de overeenkomst, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.Indien de betaling van het verschuldigde niet tijdig door Boxerpower is ontvangen, is zij gerechtigd aan de koper een rente ad 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.

4.Boxerpower is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van de koper alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

5.De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente. Tevens worden de buitengerechtelijk kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat de koper zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten.

6.Boxerpower behoudt zich de eigendom van geleverde en de te leveren zaken voor tot op het moment waarop de koper aan diens betalingsverplichtingen jegens Boxerpower volledig heeft voldaan.

10. Retourneren

1.De koper heeft na ontvangst van de bestelde goederen gedurende 7 dagen zonder opgaaf van reden het recht om de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. De koper dient de bestelling dan zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 7 dagen na de ontbinding te retourneren. De factuur dient bij de retourzending te worden meegezonden en de verzendkosten komen voor rekening van de koper. Door de koper reeds gedane betalingen worden na ontvangst van de geretourneerde goederen door Boxerpower en uiterlijk binnen 30 dagen na de ontbinding teruggestort.

2.De ontbinding dient per mail dan wel per (aangetekend) schrijven plaats te vinden. De koper dient aan te kunnen tonen dat de buitengerechtelijke ontbinding Boxerpower heeft bereikt. Boxerpower zal de ontvangst van een ontbinding zo spoedig mogelijk bevestigen.

3.De artikelen dienen schadevrij te worden geretourneerd en de koper zal eventuele instructies van Boxerpower zo goed mogelijk uitvoeren. De koper zal zorgvuldig omgaan met de bestelde goederen. Boxerpower heeft het recht retour gezonden goederen te weigeren dan wel slechts een deel van de ontvangen betalingen te restitueren, indien en voor zover Boxerpower vermoedt of kan waarnemen dat de zaak zich niet bevindt in de originele verpakking en/of de zaak is beschadigd.

4.Bovengenoemde bepalingen inzake ontbinding gelden niet met betrekking tot zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – wegens hygiënische aspecten.

11.Garantie en aansprakelijkheid

1.Boxerpower staat in voor de gebruikelijk normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde. De feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd. Boxerpower staat niet in voor gebreken die zijn veroorzaakt door nalatigheid, opzettelijke beschadiging of onoplettendheid van de koper.

2.In alle gevallen is de termijn waarbinnen Boxerpower tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden, gerekend vanaf het moment dat de koper bekend is geworden met de schade. Boxerpower wijst koper er op dat de levensduur van de gekochte producten onderhevig zijn aan de mate van het gebruik. Koper dient in ieder geval binnen twee maanden na ontdekking van een gebrek Boxerpower op behoorlijke wijze in kennis stellen.

3.Boxerpower is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een door Boxerpower geleverd product, tenzij bewezen kan worden dat bedoelde schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Boxerpower.

4.In het geval er sprake is van schade en de aansprakelijkheid van Boxerpower hieromtrent wordt aangenomen, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste drie maal het voor het schadetoebrengende product gefactureerde bedrag.

5.Alle afbeeldingen en (technische) specificaties, zoals de gegevens betreffende afmeting, kleur et cetera, op de internetsite van Boxerpower zijn indicatief. Aan genoemde afbeeldingen en specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.

12.Aansprakelijkheid m.b.t. de internetsite/disclaimer

1.Ondanks de constante zorg en aandacht die Boxerpower besteedt aan de samenstelling van de internetsite, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Daarnaast kan niet uitgesloten worden dat er onjuistheden in de gegevensverwerking voorkomen. Boxerpower sluit alle aansprakelijkheid als gevolg van het voornoemde de tijdelijke onmogelijkheid om de internetsite te kunnen raadplegen uitdrukkelijk uit.

2.Wijzigingen op de internetsite van Boxerpower kunnen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.

13.Overmacht

1.Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de producten, uitsluitingen, verlies of beschadiging van producten bij transport naar Boxerpower of de koper, niet of niet tijdige levering van producten door leveranciers van Boxerpower, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Boxerpower, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Boxerpower overmacht op, die haar ontheft van haar verplichting tot levering, zonder dat de koper enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

2.Boxerpower is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te harer beoordeling, om de overeenkomst te ontbinden of de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

14.Gegevensbeheer

1.Indien een bestelling wordt geplaatst bij Boxerpower, kunnen de gegevens van de koper worden opgenomen in het klantenbestand van Boxerpower, nadat de koper daarvoor afzonderlijk uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend, zodat de koper op de hoogte kan blijven van aanbiedingen en dergelijk via post dan wel mail. Boxerpower respecteert de privacy van de klanten, gaat vertrouwelijk met de gegevens om en verstrekt deze niet aan derden.

2.Indien geen prijs meer wordt gesteld op het ontvangen van mail dan wel post van Boxerpower, kan de klant hiertoe contact opnemen met Boxerpower dan wel zich uit laten schrijven door de geboden mogelijkheid in de mail.

15.Geschillen

1.Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de burgerlijke rechter van de vestigingsplaats van Boxerpower, indien zij dit wenst, aanhangig worden gemaakt.

2.Klachten kunnen eerst worden ingediend per post gericht aan Boxerpower te Yerseke per mail: http://www.boxerpower.nl. Koper ontvangt zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging van Boxerpower en uiterlijk binnen 30 dagen na het indienen van de klacht een inhoudelijke reactie.

BOXERPOWER.NL 
Steeweg 50
4401 AR Yerseke - Nederland

ma-vr 09:00-12:00 13:00-16:30
Bezoek: alleen op afspraak.

Cookiebeleid

Leveringvoorwaarden

Retourbeleid

Nieuwe producten

paypall solobancontactlogo

Veilig betalen in onze webshop via iDEALFacebook 50 50